Schadeherstel

De markt van schadeherstelbedrijven is op vele fronten in beweging, niet in de laatste plaats door toename in de regelgeving vanuit de overheid. Tevens spelen nadrukkelijk zaken als prijsdruk op basis van forse concurrentie, uitbestedingen naar het buitenland, exclusieve contracten met verzekeringsmaatschapppijen, schaalvergroting door consolidatieactiviteiten, investeringsdruk om aan nieuwe milieueisen te voldoen en toename van complexiteit van electronica een rolbinnen de bedrijfsvoering en exploitatie van een schadeherstelbedrijf.

Een van de acties vanuit onderneming zelf zal een verdergaande reductie van kosten betreffen, gepaard gaande met een beoogde toename van de efficiency binnen de organisatie.

Reductie van kosten door een betere inzet als ook meer flexibilisering van de factor arbeid/personeel, betere benutting van de capaciteiten van de duurzame middelen zoals de spuitcabines als ook het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen om het aantal doorgangen op dagbasis te vergroten.

In dit kader spelen de producten vanuit JDS een belangrijke rol. Uit ervaring is gebleken dat toepassing van onze producten een duidelijke verbetering van de efficiency in de schadewerkplaats tot gevolg heeft. Alleen al door een beter zicht op de activiteiten per individu, flexibele toedeling van personeel en het al dan niet benutten van aanwezige kwaliteiten en kapaciteiten is de te behalen winst in tijd, doorlooptijd én geld duidelijk aantoonbaar en meetbaar. Daarbij levert het  meer informatie voor eigen organisatie maar ook voor de klanten op en stroomlijnt het bedrijfsprocessen op een meer eenduidige wijze.

Aldeze elementen leveren concrete besparingen op in dit werkveld. Daar tegenover staat een toename van de efficiëncy (meer effectieve uren binnen de werkplaats), van de klanttevredenheid en een groei van service en kwaliteit.

Een return on investment binnen een kalenderjaar is zéér reëel mogelijk, velen hebben dat al gerealiseerd.
© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch